رزومه  دکتر علی فیضی

(دانش آموخته دوره های معتبر اکت)
(مدرس دوره های تخصصی طرحی نو)

– کاندیدای دکتری تخصصی روانشناسی سلامت در دانشگاه تهران
– روان‌درمانگر مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی، مرکز تغییر سبک زندگی و …
– عضو گروه تخصصی درمان‌های شناختی رفتاری انجمن روان‌شناسی ایران
– عضو شورای اجرایی شاخه دانشجویی انجمن علمی روانشناسی ایران انجمن علمی روانشناسی ایران (دوره دوم)
– مدرس دورۀ 50 ساعتۀ درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، بهمن و اسفند 1395
– مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره اندیشه نو. بندرعباس، 11 و 12 آذر 1395
– مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، 19، 20 و 21 آبان 1395
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، دانشگاه علامه محدث نوری. مازندران، 5 ،6 و 7 آبان 1395
– مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، 27، 28 و 29 مهرماه 1395
– مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، 14، 15 و 16 مهرماه 1395
– مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، 7 و 8 مرداد 1395
کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره بامداد. ساری، 10، 11 و 12 شهریور 1395
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، 22 و 23 تیر 1395
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره بامداد. ساری، 12، 13 و 14 خرداد 1395
– مدرس کارگاه آموزشی پیشرفته درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران، 30 و 31 اردیبهشت 1395
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران،27 و 28 آبان 1394
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره تغییر سبک زندگی. تهران،7 و 8 آبان 1394
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره روشنا. تبریز، 1394
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره زندگی نو. تبریز، 1393
– مدرس کارگاه آموزشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره مهرنو. نیشابور، 1394:دانش آموخته در کارگاههای تخصصی به شرح زیر:
Peer-Reviewed ACT Trainer Preparation
Dr. Kevin Polk, www.drkevinpolk.com, november 2016
Acceptance and mindfulness for trauma
Dr. Russ Harris, imlearningact.com, November, 2016
Clinical Relational Frame Theory (RFT) Course
Dr. Matthieu Villatte, practiceground.org, March-August 2016
How to Overcome Self Doubt with the ACT Matrix
Dr. Kevin Polk, HYPERLINK “http://www.drkevinpolk.comwww.drkevinpolk.com, February 2016
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) Course
Dr. Matthieu Villatte, practiceground.org, September 2015- Semtember 2016
ACT for Beginners (A Comprehensive Foundational Course in Acceptance & Commitment Therapy)
Dr. Russ Harris, imlearningact.com, October 2015
Acceptance and Commitment Therapy and Training (ACT) 101
Dr. kevin Polk, HYPERLINK “http://www.drkevinpolk.comwww.drkevinpolk.com, july 2015
Advanced Intensive Training (Reality Therapy)
Judy Hatswell, The Wiliam Glasser Institue, Tehran, June 2011
Basic Practicum (Reality Therapy)
Dr.Ali Sahebi, The Wiliam Glasser Institue, Tabriz, November 2010
Basic Intensive Training (Reality Therapy)
Dr.Ali Sahebi, The Wiliam Glasser Institue, Tabriz, April 2010

کتب ترجمه ای و مقالات علمی:
-جورج ایفرت، جان فورثایث. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) برای اختلالات اضطرابی (ترجمه: علی فیضی، میلاد خواجه‌پور و سجاد بهرامی). انتشارات ابن سینا، تهران، 1396
– راس هریس. رهایی از دام آمیختگی و اجتناب شدید: راهنمای غلبه بر چالش‌های درمان در ACT. (ترجمه علی فیضی و سجاد بهرامی). انتشارات ابن سینا، تهران، 1395
– سای، کوهلنبرگ، کانتر، هولمن، پالمرلودان. روان‌درمانی تحلیلی کارکردی. (ترجمه علی فیضی). انتشارات ابن سینا، تهران، 1395
– کبت‌زین، جان. بگذار همه‌چیز آموزگار تو شود. (ترجمه علی فیضی). انتشارات ابن سینا، تهران، 1395
– فیضی، علی. (1395). چرا ACT را یاد بگیریم؟ ماهنامه روان‌بنه، شماره دهم، 2-1
– فیضی، علی. (1395). آگاهی از پایگاه: آیا برای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بایستی اول رفتاردرمانی شناختی را یاد گرفت؟ ماهنامه روان‌بنه، شماره چهارم، 2-1
– فیضی، علی. (1395). نگاهی نقادانه به کتاب درمان مبتنی بر پذیرش و تعهدی ایزدی و عابدی، ماهنامه روان‌بنه، شماره سوم، 2-1
– فیضی، علی. (1394). سیلی واقعیت. ماهنامه سپیده دانایی، شماره هشتاد و نه، 47-45
– فیضی، علی. (1394). از دام فکرهایت بیرون بیا. ماهنامه سپیده دانایی، شماره هشتاد و هشت، 89-86.
– فیضی، علی. (1394). سه باور نادرست درباره مصرف علف. ماهنامه سپیده دانایی، شماره هشتاد و هفت، 54-52.
– فیضی، علی. (1394). چگونه از یک همسر حق به جانب به یک همسر انگیزه‌دهنده تبدیل شویم؟ ماهنامه سپیده دانایی، شماره هشتاد و هفت، 85-82.
– فیضی، علی (1393). سی‌ مرغ یا سیمرغ؟ نقدی بر سخن نخست شماره بیست و نهم خبرنامه انجمن روانشناسی ایران. خبرنامه انجمن روان‌شناسی ایران، شماره سی، 31-29.
– یانگ، شی یینگ. (1393). خردمندی و زندگی خوب. (ترجمه الهام داوودی و علی فیضی). فصلنامه سلامت روان (مقاله پذیرفته شده). (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2013).
– پگ، استریپ. (1393). شادمانی پایدار: افسانه‌ها و واقعیت‌ها. (ترجمه علی فیضی). مجله دانش روانشناسی، شماره اول، 46-42 (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2012).
– فیضی، علی. (1392). زبان فارسی ولی ذهن پر از انگلیسی است. خبرنامه انجمن روانشناسی ایران، شماره بیست و سه، 32-31.
– کوین، جیمز. سی. (1392). آیا شفادهندگان ما بایستی زخم خورده باشند؟ (ترجمه علی فیضی). خبرنامه انجمن روانشناسی ایران، شماره بیست و شش، 14-13 (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2011).
– فیشر، هلن. (1392). جنون خدایان (ترجمه علی فیضی). ماهنامه علوم روانشناختی و اجتماعی جان و تن، دوره اول، شماره یک و دو، 38-37 (تاریخ انتشار به زبان اصلی 2011).