تاریخ ارسال : ۹۸/۱۰/۱۷‍ ‍ ‍ مطالعه دانشگاه هاروارد بر اثر بخشی بهوشیاری

ترجمه دکترسحرطاهباز (دانش آموخته دانشگاه تهران،مربی رسمی دوره MBSR در کشور)

اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻳﻚ دوره 8 هفته اي دربیمارستان ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رسیده اﺳﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﻗﺒﻪ ،تنها در 8 هفته، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻣﺎده ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻐﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد .اﻳﻦ اولین ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داده ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺎﻋﺚ تغییر ﻣﺎده ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﻣﻐﺰ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد .اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﺎ ﺣﺲ آراﻣﺶ و آرمیدگی ﺟﺴﻤﻲ همراه اﺳﺖ، اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻤﺮﻳﻦ ها ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺰاﻳﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ بسیار دﻳﮕﺮي نیز ﺑﺮاي آنها در ﻃﻲ روز دارد .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دهد ﻛﻪ تغییرات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻐﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻳﺮﺑﻨﺎي چنین بهبودهایی را ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ دوره ها ﮔﺰارش ﻣﻲ ﺷﻮد تبیین ﻛﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن می دهد ﻛﻪ تغییراتی ﻛﻪ اﻓﺮاد ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ تنها ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ نیست ﻛﻪ هر روز ﻣﺪﺗﻲ را ﺻﺮف ﺗﻤﺮﻳﻦ آراﻣﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.


در این مطالعه با استفاده از MRIﻣﻐﺰ 16 ﻧﻔﺮ از ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در دوره، دو هفته پیش از ﺷﺮوع دوره و نیز پس از اﺗﻤﺎم دوره هشت هفته اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ تحلیل ها ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺲ از دوره ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎده ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي در هیپوکامپ ، ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮل یادگیری و ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و نیز در ﺳﺎﺧﺘﺎرهایی از ﻣﻐﺰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدآﮔﺎهی، ﺷﻔﻘﺖ و درون ﻧﮕﺮي درارﺗﺒﺎط اﻧﺪ نیز ﺣﺠﻢ ﻣﺎده ﺧﺎﻛﺴﺘﺮی بیشتر ﺷﺪه ﺑﻮد. ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دقیقه ﺗﻤﺮﻳﻦ های آگاهی از ﺣﺲ های ﺑﺪﻧﻲ، اﺣﺴﺎﺳﺎت و آگاهی از وضعیت ذهن را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺎﻳﻞ های ﺻﻮﺗﻲ ﻣﺮاﻗﺒﻪ هدایت ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دادﻧﺪ .

درمانگری با طرحی نو


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.