دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT) با تمرکز بر زوج درمانی

💠 دوره جامع تربیت درمانگر هیجان مدار (EFT) با تمرکز بر زوج درمانی 💢 طرحی‌نو‌ با همکاری موسسه بین المللی هیجان مدار ایران – مورد تایید انجمن بین‌المللی ICEEFT – برگزار می‌کند: ⚜️مدرسان : ▪️دکتر عذرا اعتمادی : درمانگر رسمی آیسفت کانادا تحت مدیریت سوزان جانسون، عضو برد تخصصی انجمن هیجان مدار ایران (ایرفت) — […]

مشاهده مطلب