کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری غیر معتبر است!

مصاحبه پایگاه خبری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با جناب آقای دکتر درتاج در مورد همایش‌ها و کنگره‌های غیرمعتبر آقای دکتر درتاج نظر شما در مورد همایش موسوم به «سومین کنفرانس ملی روانشناسی و علوم رفتاری»، که کنفرانسی غیرمعتبر و تجاری است، چیست؟ متاسفانه اخیرا همایش‌هایی در حوزه روانشناسی طراحی می‌شوند که از وجاهت علمی […]

مشاهده مطلب