رزومه دکتر مهدیه تویسرکانی

مشخصات فردي

نام و نام خانوادگي: مهديه تويسرکاني راوري

سال تولد: 1362

   کد ملی: 3219929877

سوابق تحصيل

دکتري روانشناسي باليني دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي  (1394- 1388)

کسب رتبه اول فارغ التحصيلي کارشناسي ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي (1386 -1383).

کسب رتبه اول فارغ التحصيلي کارشناسي راهنمايي و مشاوره، دانشگاه علامه طباطبايي (1383-1380).

مقالات

Tooiserkani Ravari, M., Mohammadkhani, P,. Pourshahbaz, A., & Dolatshahi, B. (2015). The effect of a mindfulness and acceptance based group therapy for social anxiety in a female college sample. International Journal ofBiology, Pharmacy and Allied Sciences, 4(5), 3018-3035.

Baghooli, H., Toeisrkani Ravari, M., & Chavooshi, B. (2010). Vineland Adaptive Behavior Scale for people with mental retardation, emotional disorders, and behavioral problems. Iranian Rehabilitation Journal, 7 (10), 45-52.

Younesi, J., Mirafzal, A., & Tooyserkani Ravari, M. (2012). reduction of deterministic thinking among cancer patients as a new method to increase psychosocial adjustments, Iranian Journal of Cancer Prevention, 5(2): 81-86.

تويسرکاني راوري، مهديه؛ يونسي، سيد جلال و يوسفي لويه، مجيد (1387). بررسي اثربخشي برنامه آموزش مهارت هاي اجتماعي مبتني بر قصه در کاهش علائم اختلال سلوک کودکان. فصلنامه علمي- پژوهشي خانواده پژوهشي، شماره 13، صفحه 76-63.

دوره هاي آموزشي

کارگاه روش تحقيق، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1383

کارگاه مربيگري آموزش مهارت هاي زندگي (گواهي از دفتر مرکزي مشاوره معاونت دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري).1388

کارگاه آموزشي مصاحبه و تدوين طرح درماني در رويکرد روانپويشي1389

کارگاه آموزشی درمان اختلال وسواس فکری و عملی, موسسه ايرسا 1392

کارگاه آموزشي روان­درماني­ تحليلي 1 و 2, موسسه ايرسا 1392-1391

دوره کارگاهي نظريه هاي روابط موضوعي, انستيتو رواپزشکي تهران از 1392 تا کنون

دوره کارگاهي روان­درماني­ تحليلي با رويکرد روابط موضوعي, انستيتو رواپزشکي تهران از 1392 تا کنون

سوپرويژن فردي و گروهي روان­درماني­ تحليلي از 1391 تا کنون

دوره آموزشي نظريه وينيکات, موسسه هم آوا. 1393

دوره آموزشي نظريه هاي معاصر در تحليل رويا, موسسه هم آوا.1393

دوره آموزشي آسيب شناسي رواني از ديدگاه نظريه­ هاي روانکاوي، موسسه هم آوا.1394

دوره فرويدخواني, موسسه هم آوا.1394

دوره آموزشي جامعه و روان, موسسه هم آوا.1394

دوره آموزشي مقدمات نظريه لکان, موسسه هم آوا 1394

دوره آموزشی کاربرد باليني نظريه لکان، موسسه هم آوا.1395

دوره آشنايي با فرايند سوپرويژن، موسسه هم آوا.1395

دوره آموزشي نظريه کلاين 1، موسسه هم آوا.1395

دوره مديريت بيمار، موسسه هم آوا. 1395

شرکت در کنگره

اولين کنگره کنگره بين المللي رواندرماني و مشاوره با رويکرد ديني، اصفهان، ايران.1385

سراسري هنردرماني، تهران، ايران.1388

همايش جوان، آموزش، ازدواج و زندگي موفق، تهران، ايران1388

اولين همايش ملي خانواده، دانشجو و دانشگاه، مشهد، ايران1388

تجربه کار در حوزه ارائه خدمات روانشناختي

مرکز مشاوره دانشگاه شهيد باهنر کرمان (مشاور و مدرس کارگاه مهارت های زندگی) 1388-1386

کلينيک هاي وابسته به دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 1392-1390

مرکز مشاوره خوابگاه فاطميه دانشگاه تهران (روانشناس و مدرس کارگاه)1392-1391

کلينيک سياوشان  1392-1391

کارگاه فرزندپروری 1393 تا کنون

تجربه تدريس

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي .عنوان دروس: روانشناسي باليني کودک (مقطع کارشناسي ارشد)، نظريه­ هاي رواندرماني (مقطع کارشناسي ارشد)، روانشناسي عمومي و آموزش و ارتباط با خانواده

دانشگاه شهيد باهنر کرمان.عوان دروس: روانشناسي عمومي، هوش و اندازه گيري آن، روانشناسي رشد، مباني روانسنجي، نگرش و تغيير نگرش و روش تحقيق در علوم رفتاري

امتيازات و جوايز

کسب رتبه اول آزمون جامع دکتري روانشناسي باليني 1392

کسب رتبه اول آزمون ورودي دکتري روانشناسي باليني1388

عضويت در بنياد ملي نخبگان1386

کسب رتبه اول آزمون کارشناسي ارشد رشته مشاوره 1383

کسب رتبه 169 کشوري در کنکور سراسري و برخورداري از امتيازات آيين نامه استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فن آوري 1380