دکترعلیرضا عابدین

تحصیلات

٫۱ دکترای روانشناسی بالینی، دانشگاه روانشناسی حرفه ای کالیفرنیا، برکلی، کالیفرنیا، ۱۳۷۴

٫۲ متخصص مشاوره بیماران معتاد، کالج اسپکن فالز، اسپکن، واشنگتن، ۱۳۶۷

۳ ٫کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه ایسترن واشنگتن، چینی، واشنگتن، ۱۳۶۶

۴ ٫کارشناسی جامعه شناسی و علوم سیاسی، دانشگاه ایسترن واشنگتن، چینی، واشنگتن، ۱۳۶۳

۵ ٫کارشناسی روانشناسی، دانشگاه ایسترن واشنگتن، چینی، واشنگتن، ۱۳۶۲

۶ ٫کاردانی علوم سیاسی، لورکلمبیا کالج، النگ ویو، واشنگتن، ۱۳۶۰

تجربیات شغلی

٫۱ مدیرعامل افقهای نوین تحول تاریخ: ۱۳۸۳ – تاکنون معرف: هیأت امناء موسسه وظایف: مشاوره، تحقیق و توسعه و اجرای برنامه های آموزشی و تجربی در راستای مدیریت سازمانها با تاکید بر بعد انسانی

٫۲ استاد/ مدیرگروه روانشناسی/سرپرستی مرکز خدمات رواندرمانی و مشاوره اندیشه پردیس دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ۱۳9۱-۱۳9۳ :تاریخ معرف: دکنر شاهقلیان وظایف: نظارت بر فعالیتهای روانشناسی و مشاوره مرکز شامل روان درمانی و آزمونهای روانشناختی؛ تدریس کالسهای روانشناسی.

۳ ٫ استاد/ سرپرستی کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی تاریخ: ۱۳۸۴ – ۱۳9۰( سرپرستی الی اسفند ۱۳۸۷) معرف: دکتر مظاهری وظایف: نظارت فعالیتهای روانشناسی کلینیک شامل روان درمانی و آزمونهای روانشناختی؛ تدریس کالسهای روانشناسی و بین رشتهای

۴ ٫ استاد/ سرپرست روانشناسی درمانگاه شماره ۱ ،انستیتو روانپزشکی تهران ۱۳۸۴-۱۳۸۱ :تاریخ معرف: دکتر مجد وظایف: نظارت فعالیتهای روانشناسان و انترنها شامل تستهای روانشناسی و خدمات درمانی، آموزش تعداد کالسهایی مانند آسیبشناسی، روانشناسی رشد، خانواده و گروه درمانی و مصاحبه تشخیصی

۵ ٫ رئیس کامیونیتی ساپورت نت ورک، سانتارزا، کالیفرنیا ۱۳۷9– ۱۳۷۲ :تاریخ معرف: هیأت امناء سی اس ان وظایف: پیشبرد برنامههای بالینی، طرح و اجراء بودجه، جذب، رشد و همکاری با هیأت امناء، مدیریت پرسنل

۶ ٫ درمانگر سرپایی پتلوما هلت سنتر، بیمارستان راس، پتلوما، کالیفرنیا ۱۳۷۵ – ۱۳۷۳ تاریخ معرف: دکتر استیو هیوبرت وظایف: آموزش و پیشگیری از سوء استفاده مواد مخدر، مداخله و درمان از طریق تشخیص و مصاحبه )خانواده، گروه، فردی( و مشاوره سوء استفاده مواد مخدر

۷ ٫ مشاوره سرپایی فمیلی سرویس ایجنسی سان متیو کانتی، برلین گیم، کالیفرنیا ۱۳۷۱ – ۱۳۷۰ :تاریخ معرف: دیوید فیشر وظایف: مشاوره ازدواج، خانواده، کودک، فردی و گروهی

۸ ٫ درمانگر سرپایی مرکز سلامت روان بخش سان متیو، گروه تشخیصهای همبودی، کالیفرنیا ۱۳۷۱ – ۱۳۶9 :تاریخ معرف: دکتر گیفین و دکتر ولکاو وظایف: مدیریت موردهای بالینی، آزمونهای روانشناختی، خدمات آسیبشناسی انفرادی و گروهی برای بیماران بزرگسال و کودکان بزهکار

9 ٫ درمانگر سرپایی نیوپرسپکتیوز مرین، الرکسپر، کالیفرنیا ۱۳۶9 – ۱۳۶۸ :تاریخ معرف: دکتر پاول گود وظایف: آموزش پیشگیری از مواد مخدر، مداخله و درمان نوجوانان

۱۰ ٫ معاونت درمان و پیشگیری از سوءاستفاده مواد مخدر، نیوهرایزن کرسنتر، اسپوکن، واشنگتن ۱۳۶۸ – ۱۳۶۴ :تاریخ معرف: هال التزنهایسر وظایف: اشغال %9۰ ماتریکس تختهای درمان، ناظر کادر درمان، همکاری و مشارکت با دیگر سازمانها، طرح و اجرا بودجه

۱۱ ٫ درمانگر کامیونیتی منتال هلت سنتر )مرکز سالمت روان(، استیت منتال هلت )مرکز ایالتی سالمت روان(، واشنگتن ۱۳۶۵ – ۱۳۶۴ :تاریخ معرف: دکتر سالتراپ و گیل برگهارد وظایف: مداخله در بحران و درمان بالینی

٫۱۲ دستیار بخش روانشناسی، دانشگاه ایسترن واشنگتن، چینی ۱۳۶۶ – ۱۳۶۴ تاریخ معرف: دکتر فیل انست و دکتر گیل هیکس وظایف: حمایت و هدایت دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد، همکاری در تدریس کالسهایی مانند آمار پیشرفته، فیزیولوژی، آسیبشناسی

تحقیقات و نشریات

۱ .ریختشناسی و ابعادی چند از شخصیت ایرانیان در پنج نسل گذشته.

۲ .ارزیابی نیمرخ بالینی ترنس سکشوالها توسط روش نمرهگذاری و تفسیر آزمون اندریافت موضوع (TAT ،

۳ .بررسی مقایسه تاثیر هیپنوتیزم گروهی و رواندرمانی کوتاهمدت عینی STOP در کاهش افسردگی و تمایل به خودکشی نوجوانان … بیسرپرست،۱۳9۶

۴ .سوگ، کتاب، نشر قطره، ۱۳9۶

۵ .تاثیر هیپنوتیزم گروهی در کاهش تمایل به خودکشی بر نوجوانان ۱۸-۱۲ سال بیسرپرست، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، ۱۳9۶

۶ .تحلیل روانکاوی آداب و رسوم مردم تهران، ۱۳9۶

۷ .اثربخشی هیپنوتیسم گروهی بر سالمت روان و افسردگی نوجوانان، کنفرانس بینالمللی روانشناسی، مشاوره، تعلیم و تربیت، ۱۳9۶

۸ .تاثیر رواندرمانی کوتاهمدت فشرده عینی (STOP (در کاهش تمایل به خودکشی بر نوجوانان ۱۸-۱۲ سال بی- سرپرست، اولین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و علوم انسانی، ۱۳9۶

9 .اثربخشی هیپنوتیزم گروهی بر سالمت روان و افسردگی نوجوانان، ۱۳9۶

۱۰ .ساخت و هنجاریابی پرسشنامه انواع اختالل شخصیت مرزی، ۱۳9۵

۱۱ .تحلیل روایتی داستانهای شعر نو با استفاده از نمرهگذاری )

۱۲.تدوین و ارزیابی اثربخشی بسته آموزشی بازتوانی اجتماعی در کیفیت زندگی بیماران زن مبتال به اسکیزوفرنی، ۱۳9۵ ۱۳ .تحلیل روانشناختی قصههای مثنوی معنوی بر اساس آزمون اندریافت موضوع، ۱۳9۵

۱۴ .تحلیل پرفروشترین فیلمهای پنج دورهی گذشته با استفاده از نظام نمرهگذاری آزمون اندریافت موضوع، ۱۳9۵

۱۵ .آزمون رورشاخ در دانشجویان زن دانشگاههای شهر تهران بر اساس نظام جامع اکسنر، ۱۳9۵

۱۶ .تحلیل روایتی داستانهای شاهنامه فردوسی با محوریت داستانهای رستم بر اساس نمرهگذاری ,(TAT (۱۳9۴

۱۷ .نقش هیجانات منفی، ترس از ارزیابی منفی و گوش بزنگی در پیشبینی شدت درد مزمن عضو خیالی معلولین قطع عضو، ۱۳9۴

۱۸ .تحلیل روانشناختی داستانهای کتاب فارسی کالس اول دبستان و مقایسه آن با داستانهای کتاب کالس اول در چین و آلمان بر اساس نظام نمرهگذاری آزمون اندریافت موضوع TAT ۱۳9۴

۱9 .تحلیل روایتی محبوبترین فیلمهای پویانمایی در ۳۰ سال گذشته، ۱۳9۴

۲۰ .مطالعه موردی تیپهای شخصیتی و مشربهای شخصیتی در زرتشتیان ایران، کنفرانس بینالمللی علوم انسانی، روان- شناسی و علوم اجتماعی،۱۳9۴ The Relationship between Attachment Styles and Attitude toward Infidelity in Marital .۲۱

.Relations. Journal Namibia Scientific Society, 2015 ۲۲ .رابطه بین سبکهای دلبستگی، راهبردهای مقابلهای و طرحوارههای ناسازگار اولیه با نگرش به بیوفایی در روابط زناشویی، ۱۳9۳

۲۳ .مقایسه تحلیل روایتی پرفروشترین فیلمهای ایران و آمریکا در سه دهه اخیر، ۱۳9۴

۲۴ .تاثیر بسته درمانی یکپارچهنگر بر کاهش آسیب ناشی از آزار و اذیت جنسی دوران کودکی در زنان، پژوهشهای نوین در علوم انسانی، ۱۳9۴

۲۵ .تحلیل روانشناختی بازیهای سنتی کودکان و نوجوانان بر اساس TAT ،دومین کنگره سراسری روانشناسی کودک و نوجوان، ۱۳9۴

۲۶ .بررسی رابطه بین طبعها در طب سنتی ایران با سنخشناسی و ابعادی چند از شخصیت،۱۳9۴

۲۷ .رابطه ریختشناسی و ابعادی چند از شخصیت بازیکنان و مربیان با میزان موفقیت در لیگ بسکتبال ایران، ۱۳9۳ Relation between Typology with Achievement of Players and Coaches in women’s .Basketball Teams. Anthesis Journal of Applied and Basic Sciences, 2014 ۲9 .

۲۸. رابطه ریختشناسی و ابعادی چند از ویژگیهای شخصیت با انگیزه پیشرفت و رفتار سیاسی در سازمان، دومین کنگره بینالمللی علوم رفتاری ۱۳9۴

۳۰ .ریختشناسی و ابعادی چند از شخصیت کردهای ایرانی، ۱۳9۳

۳۱ .ریختشناسی و ابعادی چند از ویژگیهای شخصیت ارامنه تهران، ۱۳9۳

۳۲ .ریختشناسی و ابعادی چند از شخصیت عربهای ایرانی،

۳۳ .ریختشناسی ابعادی چند از شخصیت زرتشتیان ایرانی، ۱۳9۳

۳۴ .بررسی تاثیر بسته درمانی یکپارچه نگر بر افزایش رضایت زناشویی، ۱۳9۳

۳۵ .بررسی ریختشناسی و ابعادی چند از شخصیت اهوازیهای ایران، اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی، جامعهشناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران، ۱۳9۴

۳۶ .تحلیل روانشناختی قصههای ضربالمثلهای ایرانی بر اساس نمرهگذاری آزمون اندریافت موضوع، ۱۳9۳

۳۷ .بررسی رابطه سبک دلبستگی، طرحوارهای ناکارآمد اولیه و راهبردهای مقابلهای با میزان گرایش به خیانت در ازدواج، ۱۳9۳ ۳۸ .بررسی ریختشناسی و ابعادی چند از شخصیتی قومیت لر ایرانی، ۱۳9۳ Effectiveness of Integrated Group Training Package on Reducing Aggression of .۳9 Prisoners with Drug Dependent Parents in Central Prison of Qazvin. Journal of Social .Humanities, 2014 & Issues .

۴۰ .تاثیر بسته درمانی گروهی بر فرزندان زندانی والدین با سابقه اعتیاد به مواد مخدر، ۱۳9۳

۴۱ .رابطه بین سبک دلبستگی، طرحوارههای ناکارآمد و روابط موضوعی در فرزندان والد مبتال به اسکیزوفرنیا، ۱۳9۲

۴۲“ .خود“ و کاربستپذیری روانپویشی در ایران، ۱۳9۲

۴۳ .بررسی نیازها و فشارهای قهرمان در حکایت ”دختر شاه و غالم“ اثر عطار نیشابوری، نشریه: نقطه،۱۳9۰

۴۴ .اختالل شخصیت مرزی از دیدگاه روانشناسی رابطه موضوعی و رشد. کتاب، نشریه قطره، ۱۳9۰

۴۵ .بررسی ارتباط سبکهای دلبستگی و هوش هیجانی با استفاده مشکلزا از اینترنت در دانشآموزان مقطع متوسط، ۱۳9۰

۴۶ .بررسی روانشناختی الالییها و افسانههای قومهای ایرانی با استفاده از آزمون اندریافت موضوع، ۱۳9۰

۴۷ .بررسی نقش متغیرهای شناختی در افسردگی نوجوانان مبتال به سرطان، نشریه: فصلنامه روانشناسی سالمت، ۱۳9۰

۴۸ .بررسی رابطه بین عوامل پنجگانه شخصیت و خودکارآمدی تدریس استاد با موفقیت و رضایت تحصیلی در دانشجویان، ۱۳9۰

۴9 .بررسی عوامل شخصیتی و خودتوانمندی تدریسی در رضامندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، ۱۳9۰

۵۰ .بررسی فرآیند اثربخشی شن درمانی گروهی کوتاه مدت در نوجوانان داغدیده، ۱۳9۰ Providing a protocol based on Short Term Psychodynamic Sand Tray Group Therapy for .۵۱ .Adolescent Psychology, 2011 & Bereaved Juveniles. 1st International Congress Child Appraisal of Relation between Attachment Styles and Emotional Intelligence with .۵۲ Problematic Internet Use in High School Students. 6th International Conference on Child .and Adolescent Psychopathology, 2011 Effectiveness of Group Movie Therapy (GMT) on Reduction of Grief Experience .۵۳ Intensity in Bereaved Adolescent Girls. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral .Sciences, 2011

۵۴ .اثربخشی مداخله آموزشی مبتنی بر مدل طرحوارهها در ارتقاء رضایت زناشویی. نشریه: فصلنامه روانشناسی بالینی، ۱۳۸9

۵۵ .تاثیر گروهدرمانی با تلفیق دو تکنیک صندلی داغ و مرور زندگینامه بر کاهش خشم نوجوانان پسر مبتال به اختالل سلوک. نشریه: فصلنامه روانشناسی بالینی، ۱۳۸9

۵۶ .تحلیل روانشناختی منظومهی منطقالطیر عطار نیشابوری بر اساس آزمون اندریافت موضوع در جهت دستیابی به مفهوم انسان کامل. نشریه: نقطه، ۱۳۸9

۵۷ .بررسی نیمرخ بالینی سوءاستفادهکنندگان جنسی کودکان در کانون اصالح و تربیت کودک و نوجوان،۱۳۸9

۵۸ .ارائه مدل تبیین کنندهی افسردگی در نوجوانان مبتال به سرطان، ۱۳۸9

۵9 .سبک فرزندپروری و سبک زندگی آدلری، سومین کنگره انجمن روانشناسی ایران، ۱۳۸9

۶۰ .تاثیر گروهدرمانی یکپارچهنگر در روابط موضوعی و اختالالت رفتاری نوجوانان بزهکار، ۱۳۸9

۶۱ .بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در نوجوانان مبتال به سرطان، سومین کنگره بینالمللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان، ۱۳۸9 Incidence and Related Factors of Depression in Adolescents with Cancer. Mediterranean .۶۲ .Journal of Social Sciences, 2012 Some Aspects of Temperament and Jungian Typological Assessment of Iranian Azaris. .۶۳ .2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 2011 Some Aspects of Temperament and Jungian Typological Assessment of Iranian Jews. .۶۴ .2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 2011 Psychological Analysis of the movie: “Who’s Afraid of Virginia Wolf” by Using Jungian .۶۵ .Archetype. 2nd World Conference on Psychology, Counseling and Guidance, 2011 Appraisal of the Relationship between Typology and Rate of Marital Agreement. 2nd . .World Conference on Psychology, Counseling and Guidance