تاریخ ارسال : ۹۷/۰۱/۱۸سرفصل دوره
مدل آسیب شناسی ACT
آشنایی با الگوی انعطاف ناپذیری روانشناختی
: ارزیابی و ضابطه بندی درمان و اصول اولیه درمان
ارزیابی مشکل در درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و بررسی وضعیت مراجع در فرآیندهای آسیب شناختی و تدوین طرح درمان؛ اصول اولیه درمان

فرآیند اول درمان: پذیرش
پذیرش: تعریف، اهداف، نکات بالینی؛ تکنیکها، تمرینها و استعاره های پذیرش و تمایل

فرآیند دوم درمان: گسلش شناختی
گسلش شناختی: تعریف، اهداف، نکات بالینی؛ تکنیکها، تمرینها و استعاره های گسلش

فرآیند سوم درمان: تماس با زمان حال و توجه‌آگاهی
تماس با زمان حال:تعریف، اهداف، نکات بالینی؛ تمرینها و استعاره های تماس با زمان حال

:فرآیند چهارم: خود به عنوان بافتار
شناسایی انواع خود و جداسازی خودِ پنداشت از خود به عنوان بافتار: تعریف، اهداف و نکات بالینی؛ تمرینها و استعاره ها

فرآیند پنجم: ارزشها
روشن‌سازی ارزشها: تعریف، اهداف و نکات بالینی؛
تمرینها و استعاره های شناسایی ارزشهای منتخب شخصی

فرآیند ششم: اقدام متعهدانه
ایجاد اقدام متعهدانه در جهت ارزشها: تعریف، اهداف و نکات بالینی، نحوه پیوند دادن ارزشها به برنامه عمل طراحی شده برای اقدام متعهدانه


ارسال دیدگاه

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.